Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci

Psychoterapia indywidualna dzieci znacznie różni się od sposobów pracy z dorosłymi czy nastolatkami. Przypomina raczej swobodną zabawę, która odwołuje się do naturalnych zainteresowań dziecka i jego form ekspresji. Może być to rysowanie, układanie, zabawa wybranymi przedmiotami, gra, wchodzenie w różne role czy postacie. I chociaż wygląda ona na swobodną jest zabawą kierowaną przez terapeutę, tak aby podczas tych naturalnych dla dziecka aktywności mogło ono uczyć się nowych wzorców zachowań, nowego reagowania na sytuacje trudne czy bardziej akceptowalnego wyrażania emocji. Ważne jest, aby w cały proces terapeutyczny zaangażowani byli rodzice. Po każdym spotkaniu otrzymują oni krótką informację nad jakimi obszarami pracował terapeuta oraz zalecenia do kontynuacji tej pracy w domu. Ważne są również spotkania z samymi rodzicami na których mogą oni lepiej poznać i zrozumieć świat swojego dziecka oraz sposoby jego funkcjonowania w codziennym życiu.

Psychoterapia młodzieży

Psychoterapia indywidualna dla młodzieży to cykl spotkań z psychoterapeutą. Pierwsze spotkania konsultacyjne odbywają się z rodzicem/rodzicami/opiekunami. Nastolatek, który ukończył 16 rok życia musi wyrazić zgodę na psychoterapię, natomiast po ukończeniu 18. roku życia na terapię może zgłosić się samodzielnie. W trakcie konsultacji terapeuta zapoznaje się z problemami zgłaszanymi przez nastolatka i opiekunów oraz wspólnie z młodym pacjentem ustala cele pracy terapeutycznej, okres trwania psychoterapii oraz sposób rozliczania i ewentualnych konsultacji z rodzicami/opiekunami. Kolejne kroki to zrozumienie problemu oraz wypracowanie nowych sposobów radzenia sobie z przeżywanymi trudnościami. Daje to możliwość dalszego rozwoju oraz wprowadza zmiany w różnych obszarach życia.

https://www.youtube.com/watch?v=WOJbfQe3hFI

Przekazywanie informacji dotyczących dziecka:

Psychoterapeuta dziecka jest zobowiązany do zachowania poufności, aby dziecko mogło mieć bezpieczną przestrzeń do pracy nad swoimi trudnościami. Z tego powodu nie może udzielać informacji związanych z treścią terapii, oprócz sytuacji stanowiących wyjątek – gdy występuje zagrożenie zdrowia lub życia dziecka. Natomiast w trakcie procesu terapii psychoterapeuta inicjuje spotkania z rodzicami, aby zdobyć wiedzę odnośnie ważnych kwestii dotyczących funkcjonowania i rozwoju dziecka oraz przekazać informacje dotyczące przebiegu procesu terapii. Takie spotkanie jest uzgadniane i omawiane z dzieckiem i rodzicami indywidualnie.

Inne formy pomocy rodzinom:

W ramach terapii dzieci zalecamy spotkania/treningi rodzicielskie – są to regularne konsultacje jednego lub obojga rodziców/opiekunów z terapeutą, które mają na celu omówienie trudności, jakie napotyka rodzic w relacji z dzieckiem, poszerzenie świadomości i wiedzy dotyczącej bycia rodzicem, funkcjonowania mechanizmów systemu rodzinnego. Spotkania dotyczą aspektów relacyjnych rodzic-dziecko i są ogromnym wsparciem nie tylko dla samego rodzica, ale także – za jego pośrednictwem – dla dziecka i całej rodziny.  Rozwiązanie to jest często zalecane w przypadku małych dzieci, gdzie trudności polegają na rozbieżnych stylach wychowawczych u rodziców, błędach w komunikacji lub kwestii trudności, jakie napotyka sam rodzic w relacji z dzieckiem w kontekście własnych doświadczeń ze swojej rodziny pochodzenia.

Psychoserwis Brzeg – specjaliści, którzy zajmują się psychoterapią dzieci:

Joanna Zbroniec

Psychoserwis Brzeg – specjaliści, którzy przyjmują młodzież:

Joanna Zbroniec

Adrianna Markiewicz-Popiel

Magdalena Kilan-Banach

Adrianna Markiewicz-Popiel